Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Regulamin

Regulamin Apteki internetowej www.zserduszkiem.pl§ 1. Definicje

 

1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady korzystania z Portalu, świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną związanych z dokonywaniem zamówień oferowanych na Portalu towarów, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  (Dz.U. 2013.1422).

2. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedający - "ADART" s.c

Maryla Lech, Marek Lech

ul. Krowoderskich Zuchów 15B

31-271 Kraków,

REGON: 357077718

NIP: 945-18-86-915

NUMER POZWOLENIA: FA.KR. 8240-2-155-72/15/06/27/06

i zwany będzie w dalszej części niniejszego regulaminu – Apteką.

 

Dane do kontaktów ze Sprzedającym:

Apteka ADART

ul. Krowoderskich Zuchów 15B

31-271 Kraków

Telefon: (+48) 12 632 62 70  lub   (+48) 604 161 775

Adres email: aptekazserduszkiem@gmail.com

5. Przedmiot sprzedaży - produkty wymienione i opisane na stronie internetowej.

6. Produkt - rzecz ruchoma, prezentowana w Aptece i której dotyczy umowa sprzedaży.

7. Konto - podstrona Portalu chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone

są informacje o Kupującym i dokonywanych przez niego zamówieniach.

8. Karta produktu - pojedyncza podstrona Apteki zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

9. Koszyk - wybrane produkty przez Kupującego z oferowanych w sklepie.

10. Apteka Internetowa (Apteka) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.aptekazserduszkiem.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

11. Portal - portal internetowy Apteki prowadzony pod adresem www.aptekazserduszkiem.pl za pośrednictwem którego Apteka świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową.

12.Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego określające w szczególności jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 2. Zasady ogólne

 

1. Apteka świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu, usługi związane

z wysyłkową sprzedażą towarów, w tym produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.

2. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Aptekę oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Portalu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu

w treści obowiązującej na dzień złożenia zamówienia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Apteka informuje, że do wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(Dz. U. poz. 827), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.

3. Wszystkie towary oferowane przez Aptekę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami. Produkty w uszkodzonym opakowaniu, które zostały przecenione, są odpowiednio opisane.

Produkty umieszczone w kategorii "Promocja",  "Wyprzedaż" w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

4. Apteka prowadzi wyłącznie obrót detaliczny towarami. Ceny podane w Aptece są cenami wyrażone w PLN, brutto (zawierają podatek VAT) i nie obejmują opłaty za dostawę.

5. Prezentowane na stronie internetowej opakowania mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od zamieszczonych na stronie internetowej Apteki aptekazserduszkiem.pl

6. Apteka nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych

z przepisu lekarza (na receptę).

7. Niniejszy Regulamin, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe

w trakcie realizacji zamówienia, podlegają prawu polskiemu.

Wszystkie użyte na Portalu nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób uprawnionych.

8. Wszystkie towary dostarczane są na zasadach wskazanych na Portalu

w zakładce „Dostawa” oraz w niniejszym Regulaminie.

9. Za zamówione w Aptece towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany na Portalu w zakładce „Płatności”.

10. Koszty dostawy wskazane zostały na Portalu w zakładce „Dostawa”.

11. Opisy towarów znajdujące się na Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Przed użyciem produktów leczniczych należy zapoznać się z ulotką, zawierającą przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu

i zdrowiu.

12. Asortyment oraz ceny towarów oferowanych na Portalu mogą się różnić od oferty aptek stacjonarnych.

13. Apteka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nieudostępnianie części z opcji dla wybranych towarów, grup asortymentowych

lub zamówień o określonym poziomie wartości.

14. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu Apteka umieści na Portalu informację o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem wprowadzonych zmian. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu na adres e-mail przypisany do Konta. Informacja o zmianie nastąpi nie później niż 5 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Użytkownik posiadający Konto, który nie akceptuje zmian Regulaminu, powinien niezwłocznie poinformować o tym Aptekę, która zobowiązana będzie usunąć Konto maksymalnie w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania informacji od Użytkownika.§ 3 Składanie zamówień

 

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową aptekazserduszkiem.pl, telefonicznie, poczty elektronicznej oraz w miejscu prowadzenia Apteki. W celu złożenia zamówienia na towary oferowane przez Aptekę na Portalu Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.

2. Warunkiem przyjęcia przez Aptekę otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia. Apteka oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym lub odbiorcą zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

3. Wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Potwierdzam zamówienie.” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz dostawę zgodnie z wygenerowanym na podstawie wypełnionego elektronicznego formularza zamówienia podsumowaniem zamówienia. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać połączone z innym zamówieniem.

4. W momencie wyboru opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Potwierdzam zamówienie.”, zostaje zawarta między Apteką a Kupującym umowa sprzedaży przez Aptekę towarów wymienionych w potwierdzeniu złożenia zamówienia, przesłanym przez Aptekę Kupującemu drogą elektroniczną po przyjęciu przez Aptekę zamówienia

do realizacji.

5. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.

6. Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty

za zamówione w Aptece towary oraz dostawę w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia, za wyjątkiem zamówień z opcją płatności „za pobraniem”, w przypadku których płatność następuje w momencie dostawy.

7. W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

8. O terminie realizacji zamówienia Apteka informuje podczas składania zamówienia,

w momencie wybierania przez Kupującego opcji dostawy oraz drogą elektroniczną

w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego.

9. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych licząc od:

  • zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego PayU, przelewu tradycyjnego lub płatności kartą kredytową;

  • złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”.

10. Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części lub całości zamówienia w przypadkach, gdy:

  • elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Apteka nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji jego danych teleadresowych;

  • towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia;

  • zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Aptekę przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi               i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze;

  • takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

11. Jeżeli Apteka odmawia realizacji zamówienia zgodnie z ust. 9 powyżej lub nie jest

w stanie zrealizować zamówienia Kupującego (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru), niezwłocznie, najpóźniej

w terminie 3 (trzech) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru.

12. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Kupującego wyrażone w elektronicznym formularzu zamówienia poprzez zaznaczenie pola „Chcę otrzymać fakturę VAT”. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest wskazanie przez Kupującego nie będącego Konsumentem w formularzu zamówienia numeru NIP Kupującego. Kupujący wyraża zgodę

na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

13. Paragon fiskalny, jak i faktura VAT, wystawiane są zgodnie z rzeczywistą datą zakończenia realizacji zamówienia przez Aptekę, nie zaś w dniu rozpoczęcia jego realizacji.

14. Informacje o produktach podane na stronach internetowych Apteki Internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

15. Wysłanie zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

 

§ 4. Płatność1. Kupujący uiszcza cenę zamówionego towaru i dostawy w jeden z dostępnych sposobów:

- kartą kredytową;

- „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej (dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 1000 zł).

- przelewem tradycyjnym

ADART s.c. MBank 64 1140 2017 0000 4002 0560 9203

2. Zamówiony przez Kupującego towar może być:

odebrany przez Kupującego osobiście w Aptece  ul.  Krowoderskich Zuchów 15B w Krakowie lub przesłany do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie Kupującego, inPost, Paczkomatu lub Poczty Polskiej.

3. Kupujący w elektronicznym formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy.

4. W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, do wartości zamówienia doliczany jest koszt dostawy według cennika umieszczonego na Portalu w zakładce „Dostawa”, który Kupujący zobowiązany jest pokryć, zgodnie z ust. 1 powyżej.

5. Wybierając opcję dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej Kupujący jednocześnie upoważnia ją do odbioru w jego imieniu i na jego rzecz towarów zamówionych w Aptece i dostarczenia towaru pod wskazany w elektronicznym formularzu zamówienia adres. Apteka zobowiązana jest do przygotowania towarów do odbioru przez firmę kurierską oraz do uiszczenia w imieniu Kupującego wynagrodzenia należnego firmie kurierskiej z tytułu odbioru i dostarczenia towarów do Kupującego. Wybierając opcję dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, Kupujący akceptuje warunki dostawy określone w regulaminie wybranej przez Kupującego firmy kurierskiej, a dostępnej na jego stronie internetowej .

6. Termin dostawy zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi maksymalnie 2 dni  robocze od dnia odbioru przesyłki z Apteki. W przypadku niedoręczenia przesyłki we wskazanym czasie, prosimy o niezwłoczną informację celem ustalenia przyczyn opóźnienia i podjęcia działań zaradczych lub reklamacyjnych.

7. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Apteka zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.

8. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić,

czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się z Apteką za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.

9. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki z uwagi na jej uszkodzenie, Apteka ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary po otrzymania od Kupującego informacji o uszkodzonej przesyłce.

10. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej

i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Apteka zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.

11. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

12. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

§ 5. Reklamacje

 

1. Apteka zobowiązana jest do sprzedaży Kupującemu towarów nie wadliwych, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie. W razie niezgodności towaru z umową bądź w zakresie nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący powinien zgłosić Aptece reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aptekazserduszkiem@gmal.com lub pisemnie na adres: Apteka ADART, ul. Krowoderskich Zuchów 15B, 31-271 Kraków.

2. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary.

3. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Apteka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Aptekę albo Apteka nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

4. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Aptekę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Aptekę.

5. Kupujący nie może odstąpić od umowy w ramach procedury opisanej w niniejszym §5, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Reklamowane towary należy dostarczyć do Apteki wraz z wypełnionym „Zgłoszeniem reklamacji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Sugerujemy opatrzenie przesyłki z reklamowanymi towarami informacją: „REKLAMACJA TOWARU”. Reklamowane towary należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Apteka ADART ul. Krowoderskich Zuchów 15B, 31-271 Kraków. Apteka nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

7.Apteka ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania. W braku ustosunkowania się przez Aptekę we wskazanym terminie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.

 

§ 6. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 

1. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z Apteki nie podlegają zwrotowi. Nie dotyczy to produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych zwracanych Aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego, które mogą zostać zwrócone Aptece na zasadach opisanych w §5 Regulaminu.

2. W przypadku towarów innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, Kupujący będący Konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, określonych poniżej.

3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Aptekę, Apteka nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

5. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Apteki, Apteka zwróci Konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności.

Konsument może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów wysyłając w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, na adres poczty elektronicznej aptekazserduszkiem@gmail.com lub pisemnie na adres Apteka ADART ul. Krowoderskich Zuchów 15B, 31-271 Kraków.

6. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.

7. Sugerujemy odesłanie zwracanych towarów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

8. Konsument przesyła towary z kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

9. Apteka zwraca Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność. Zwrot płatności dokonywany jest przez Aptekę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

10. Apteka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki zawierającej zwracane towary lub dowodu jej odesłania.

11. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów i ich nieodsyłanie w kopertach lub kopertach bąbelkowych. Apteka nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów,

w których:

-  przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Apteka informowała klienta przy składaniu zamówienia;

- przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;

- przedmiotem umowy są produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, zgodnie z §6 ust. 1 powyżej.§ 7. Ochrona danych

 

1. Apteka gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i przetwarzanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub w celach, na które Kupujący wyraził zgodę, z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Apteka zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.

 

§ 8. Kontakt

 

1. W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych w Aptece towarów Kupujący może skontaktować się z Apteką za pośrednictwem poczty elektronicznej: aptekazserduszkiem@gmail.com bądź telefonicznie pod nr telefonu: (+48)12 632-62- 70 lub (+48) 601 161 775§ 9. Postanowienia końcowe

 

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2017 r.

.

 

 

 

 

 

Facebook